رد کردن لینک ها

شهروندی

بیمه مسئولیت مدنی شهروندی

بیمه مسئولیت شهروندی

بیمه مسئولیت مدنی شهروندی

تا حالا شده به طور ناخواسته خسارتی به کسی بزنید و اون شخص ثالث از شما اون خسارت وارده رو طلب کنه ؟

از آنجایی که طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل فرد می‌باشد.

شرکت بیمه سامان در راستای پیاده‌سازی حمایت از مردمان ایران زمین با طراحی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهروندان ایرانی در نظر دارد آن قسمت از مسئولیت شهروندی هر فرد در مقابل دیگر افراد جامعه که در نتیجه بی احتیاطی و غفلت و سهل انگاری به جان یا سلامتی یا مال دیگر افراد جامعه لطمه ای وارد نماید را تحت پوشش قرار دهد که البته این فقط ناشی از رفتار شهروندی هر شهروند ایرانی می باشد و این پوشش مشمول مسئولیت های حرفه ای افراد، مسئولیت های الزام آور و رانندگی و … نمی‌باشد.

در این طرح بیمه‌ای اگر از جانب فردی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی (مالی/ جانی) وارد آید که هیچ گونه بیمه‌نامه‌ای برای جبران آن خسارت طراحی نشده بود، تحت شمول بیمه واقع می‌شود و هر عمل فردی که برای آن بیمه‌نامه‌ای طراحی و قابلیت صدور دارد از قبیل بیمه مسئولیت اجباری ثالث اتومبیل، بیمه بدنه، حوادث و بیمه مسئولیت حرفه‌ای، بیمه مسئولیت مدیران و بیمه عمر و … تحت شمول این بیمه‌نامه واقع نمی‌شود

موضوع بیمه مسئولیت شهروندی

موضوع این بیمه‌نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث ( حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می‌دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه‌نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی- کارگری استفاده‌کننده از خدمات حرفه‌ای، استفاده‌کننده از محصولات تولیدی را با بیمه‌گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیرعمدی بیمه‌گذار دچار آسیب بدنی یا زیان مالی شود.

خطرات و خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌ نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد قرار پوشش گیرد:

 • فوت
 • نقص عضو
 • هزینه پزشکی
 • غرامت مالی

نحوه صدور بیمه نامه

این بیمه نامه به دو صورت انفرادی و خانوادگی صادر می‌شود که در بیمه ‌نامه نام هریک از اعضای خانواده درج و درزمان بروز حادثه‌ ای که بر اثر سهل‌ انگاری یکی از افراد خانواده پیش آمده و هیچ بیمه‌ نامه دیگری آن را پوشش نداده است، بیمه‌گر خسارات را می‌پردازد.

با توجه به خطراتی که تحت پوشش قرار می‌گیرد این بیمه‌نامه قیمت مناسبی دارد که هر خانواده‌ای قدرت خرید آن را دارد.

از عمده ریسک های تحت پوشش این بیمه مسئولیت مدنی شهروندی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. خطرات ناشی از حیوانات اهلی تحت تملک بیمه گذار به اشخاص ثالث
 2. خسارات وارد به اشخاص ثالث در اثر فعالیت های بیمه گذار در اوقات فراغت (به عنوان نمونه خسارات وارد به دیگران ناشی از ورزش هایی از قبل اسکی، ماهیگیری، دوچرخه سواری و …)

تبصرہ: خسارت با ادعای بیمه گذار و قبول بیمه گر تا سقف تعهدات ذیل بدون اخذ مدارک احراز مسئولیت قابلیت رسیدگی و پرداخت دارد

 1. غرامت مالی حداکثر تا سقف000.000 ریال
 2. صدمه بدنی تا سقف 2 درصد دیه کامل

استثنائات بیمه مسئولیت شهروندی:

 • صدور این بیمه‌نامه برای افراد زیر ۱۸ سال تمام ممنوع می‌باشد.
 • فروش این بیمه‌نامه به افراد معتاد ممنوع می‌باشد.
 • نزاع و درگیری تحت شمول این بیمه‌نامه نمی‌باشد.
 • مسئولیت فرد به‌عنوان مدیر ساختمان/ عضو هیات مدیره ساختمان تحت شمول این بیمه‌نامه نمی‌باشد.
 • مسئولیت‌های حرفه ای افراد تحت شمول این بیمه‌نامه نمی‌باشد.
 • خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی
 • خسارات ناشی از مسئولیت کیفری افراد، جرایم قانونی و مجازات قابل خرید
 • خسارات ناشی از عملیات ساختمانی و مرمت و بازسازی ساختمان‌های مسکونی و اداری از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است.
 • خسارات ناشی از قراردادهای منعقده بیمه‌گذار با اشخاص ثالث از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است.
 • خسارات ناشی از استفاده از اسلحه‌های شکاری
 • خسارات ناشی از آسیب‌های وارده توسط حیوانات وحشی نگهداری‌شده در منزل از قبیل شیر، کورکودیل، سگ وحشی و … به اشخاص ثالث تحت پوشش نمی‌باشد.

فصل اول: کلیات

ماده 1– اساس بیمه نامه / قرارداد: این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال 1316، قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و عرف بیمه گری و پیشنهاد کتبی بیمه گذار که جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد، تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتبا به بیمه گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

ماده 2– تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است.

1- بیمه گر شرکت بیمه دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی با ایران است که مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه جبران خسارات احتمالی را طبق شرایط بیمه نامه به عهده می گیرد.

2- بیمه گذار: هر شخص حقیقی که به سن قانونی رسیده (18 سال) و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد نموده و در ازای پرداخت حق بیمه مقرر، مسئولیت خود و در صورت لزوم خانواده خود که را مشخصات آنها در بیمه نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است، در مقابل اشخاص ثالث تحت پوشش قرار داده است.

3- زیان دیده/گان: اشخاص ثالث که در اثر فعالیت عادی شهروندی بیمه گذار دچار خسارت بدنی یا مالی گردیده اند.

تبصره: پدر، مادر، فرزندان و همسر بیمه گذار نسبت به بیمه گذار شخص ثالث محسوب نمی شود.

4- حق بیمه: وجهی است که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع با بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.

5- صدمه بدنی: هر نوع صدمه به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه نامه ایجاد شده باشد.

6- خسارت بدنی: دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت اشخاص ثالث و همچنین هزینه های پزشکی آن ها حداکثر تا میزانی که در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است مشروط بر آنکه طبق رای مرجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

7- هزینه معالجه: مبالغی است که بابت هزینه های درمانی ناشی از حادثه مشمول بیمه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه و تعرفه مورد توافق طرفین، بر اساس اصل اسناد و مدارک معتبر پزشکی و پس از تایید پزشک معتمد بیمه گر و براساس درصد قصور بیمه گذار به زیان دیده پراخت خواهد شد.

8- خسارت مالی: زیان هایی که به اموال زیان دیده/گان وارد و بیمه گذار براساس رای مراجع قضایی یا نظریه مراجع ذی صلاح قانونی مسئول جبران آن شناخته شود.

9- زمان شروع و انقضای بیمه نامه به ترتیبی است که در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص گردیده است.

10- محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده جغرافیای کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

11- فعالیت تحت پوشش بیمه: فعالیت هایی که براساس اظهار بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه درج و مبنای صدور بیمه نامه می باشد.

ماده 3– موضوع بیمه: موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه گذار و یا خانواده وی (که مشخصات آن ها در بیمه نامه و یا الحاقیه درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی و یا مالی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه به اشخاص ثالث وارد آید.

تبصره: صدمات مالی و بدنی وارد به پدر، مادر، همسر و فرزندان بیمه گذار تحت شمول این بیمه نامه نمی باشد و این افراد نسبت به بیمه گذار ثالث تلقی نمی شود.

فصل دوم: وظایف و تعهدات بیمه گذار

ماده 4– رعایت اصل اعلای حسن نیت: بیمه گذار مکلف است، پرسش های کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است، هیچ گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت علاوه بر آن که وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد، بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

در صورت قسطی بودن بیمه نامه، بیمه گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید. همچنین هرگاه بیمه گذار به قصد تقلب در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به صورت کتبی اظهارات نادرست بنماید و یا مدارک جعلی تسلیم کند، بیمه گر می تواند وی را از دریافت خسارت محروم نماید.

اگر خودداری از اظهار مطالبی با اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم نشود، بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد، تقلیل خواهد یافت.

ماده 5– پرداخت حق بیمه: شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در شرایط خصوصی بیمه نامه آمده است.

ماده 6– اعلام تشدید خطر: هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت فعالیت موضوع بیمه به وجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت فعالیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد، مشار اليه باید مراتب را صرف 10 روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقی مانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گذار، بیمه نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است، بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

ماده 7– اعلام خسارت: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند. همچنین بیمه گذار موظف است، مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی را که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود در اختیار بیمه گر قرار دهد. در صورتی که بیمه گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد، بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند مگر آن که بیمه گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آن ها بر نیامده است.

ماده 8– خودداری از مصالحه: بیمه گذار جز با موافقت قبلی و کتبی بیمه گر مجاز به مصالحه و توافق با زیان دیده/گان در رابطه با خسارت های بدنی ناشی از فعالیت موضوع بیمه نیست. در صورت عدم رعایت این شرط بیمه گر می تواند بیمه گذار را از دریافت تمام یا بخشی از خسارت محروم نماید.

ماده 9 بیمه گذار موظف است اقدامات و الزامات مربوط به پیشگیری لازم از حوادث را که هر کس عرفا برای جلوگیری از وقوع حوادث انجام می دهد به عمل آورد. همچنین در صورت بروز خسارت ضمن جلوگیری از توسعه آن، بدون اجازه بیمه گر تغییراتی را که تعیین حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال می نماید در مواضع خسارت دیده ندهد، مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت باشد.

ماده 10– بیمه گذار موظف است جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کار سیاسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد و در صورت امکان، از ایجاد تغییر در صحنه حادثه خودداری کند.

ماده 11 چنانچه مفاد بیمه نامه با الحاقیه صادره با پیشنهاد کتبی بیمه گذار منطبق نباشد مبنای تعهدات بیمه گر فرم پیشنهاد بیمه تکمیل شده بیمه گذار است.

ماده 12- چنانچه بیمه گذار به تشخیص مراجع ذی صلاح آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت موضوع بیمه را رعایت ننماید و این امر منجر به افزایش تعهدات بیمه گر شود و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادئه گردد، بیمه گر می تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه گذار از پرداخت بخشی از خسارت خوداری نماید.

ماده 13- بیمه گذار موظف است مدارک و مستندات اعلامی بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

ماده 14- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار: نشانی است که در فرم پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نامه درج گردیده است. بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را کتبا به اطلاع بیمه گر برساند در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه فعلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.

فصل سوم: وظایف و تعهدات بیمه گر

ماده 15- موارد زیر با صدور بیمه نامه در تعهد بیمه گر خواهد بود:

 1. خسارت های بدنی حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه و با رعایت مقررات مربوط پرداخت می گردد.
 2. هزینه های معالجه برای هر نفر در هر حادثه، بر اساس اسناد و مدارک معتبر پزشکی و پس از تایید پزشک معتمد و کارشناس بیمه گر حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت می گردد.
 3. خسارت مالی حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت می گردد.

ماده 16- در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می تواند قبل از صدور رای مراجع قضایی، در صورت توافق با بیمه گذار و اخذ رضایت نامه از زیان دیده، خسارت مربوطه را بر اساس نظر کارشناس و پزشک معتمد خود پرداخت کند.

ماده 17- نحوه تعیین و مهلت پرداخت خسارت: در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی مراجع قضایی شده است، حسب مورد بیمه گذار موظف است ظرف 15روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف 15 روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نماید. بیمه گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحويل رسیدی به بیمه گذار مشتمل بر نام وی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، ناقص یا کامل بودن مدارک را بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تفاصا کامل باشد بیمه گر موظف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب به صورت کتبی به بیمه گذار اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم، بیمه گر در پرداخت خسارت تاخیر کند، افزایش خسارت ناشی از افزایش احمالي مبلغ دیه بر عهده بیمه گر خواهد بود. به علاوه، در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه گر به تاخیر می افتد، طبق حکم ماده 522 آیین دادرسی مدنی عمل می شود.

تبصره: عدم مراجعه بیمه گذار با زیان دیده ظرف مهلت مقرر و با تاخیر در تکمیل مدارک که منجر به افزایش دیه مصوب قوه قضائیه گردد ، موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد بود.

ماده 18- خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مسقیما از طرف بیمه گر به شخص زیان دیده پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص زیان دیده بری الذمه می گردد.

ماده 19- بیمه گر قائم مقام بیمه گذار با حق واگذاری به غیر در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می شود که بتواند پرونده های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید. بیمه گذار در طول مدت دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه گر در تعقیب دعوى لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه، بیمه گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

فصل چهارم: استثنائات و خسارت های غیرقابل جبران

ماده 20 – استثنائات: خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست، مگر آن که در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

 1. خسارات ناشی از جنگ (اعم از این که اعلام شده یا نشده باشد)، عملیات خصمانه، اقدامات تروریستی، انقلاب و اقدامات براندازی علیه حکومت، اعصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار.
 2. خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو و انفجار هسته ای.
 3. عدم النفع
 4. خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، صاعقه، باد شدید و دیگر موارد از این قبیل که بیمه گذار در ایجاد آن دخالتی ندارد.

ماده 21- خسارت های غیر قابل جبران: در موارد زير جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

 1. کلیه حوادثی که طبق نظریه مراجع ذی صلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.
 2. حوادث ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار و یا خانواده وی.
 3. خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار، اعضای خانواده وی، مباشرین و شرکا یا وراث قانونی وی.
 4. حوادث ناشی از درگیری، نزاع و ضرب و شتم.
 5. جرایم نقدی و مجازات های کیفری، محکومیت نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید بیمه گذار.
 6. خسارت های ناشی از فعالیت غیرمجاز بیمه گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی.
 7. صدمات بدنی وارد به بیمه گذار و کلیه شرکا، کارکنان، همسر، اجداد، پدر، مادر، اولاد و اولاد وی و هر یک از شرکا در محل مورد بیمه.
 8. مسئولیت فرد بعنوان مدیر ساختمان/عضو هیات مدیره ساختمان
 9. خسارات ناشی از مسئولیت حرفه ای (خساراتی که از عملیات حرفه ای و کسب و کار بیمه گذار ایجاد شده باشد.)
 10. خسارات ناشی از مسئولیت کیفری افراد، جرایم قانونی و مجازات قابل خرید.
 11. خسارات ناشی از عملیات ساختمانی و مرمت و بازسازی ساختمان های مسکونی و اداری.
 12. خسارات ناشی از قراردادهای منعقده بیمه گذار با اشخاص ثالث.
 13. خسارات ناشی از اسفاده از اسلحه های شکاری.
 14. خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

فصل پنجم : فسخ بیمه نامه

ماده 22- فسخ بیمه نامه: در موارد زیر هر یک از طرفی بیمه نامه می تواند با اخطار کتبی 20 روزه بیمه نامه را فسخ نماید. در این گونه موارد، تعهدات طرفین نسبت به امور قبل از فسخ معتبر و لازم الاجراست:

الف – موارد فسخ از طرف بیمه گر:

 • عدم پرداخت حق بیمه در سررسیدهای توافق شده در بیمه نامه.
 • در صورت تشدید خطر مگر آن که توافق خاصی بین طرفس صورت گرفته باشد.
 • چنانچه بیمه گذار سهوا از اظهار مطالبی خودداری نماید و با اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده با اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

ب – موارد فسخ از طرف بیمه گذار:

 1. در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه، نباشد.
 2. در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل موقف شود.
 3. در صورتی که بیمه گذار به هر دلیل مایل به ادامه پوشش نباشد.

ماده 23- نحوه برگشت حق بیمه: در صورت فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار حق بیمه مدتی که باقی مانده است به ترتیبی که در تعرفه مصوب کمیته موضوع ماده 2 آیین نامه شماره 94 تعیین شده است، برگشت داده می شود.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 24- بیمه مضاعف:

ماده 25 – ارجاع به داوری: طرفین قرارداد می توانند اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. چنانچه اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد از طریق داوری با مراجعه به دادگاه حل و فصل نمایند. در صورت انتخاب روش داوری طرفین قرارداد می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می کند. داوران منتخب داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رای داوری می کنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هریک از طرفین قرارداد می توانند، تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شوند. هر یک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود.

ماده 26- مهلت اقامه دعوی و دوره کشف: هرگونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ یا انقضای ( مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه مشمول بیمه، از تاریخ وقوع حادنه اقامه شود و پس از سپری شدن دو سال مذکور هیچ گونه ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد شد. در صورت توافق بین بیمه گر و بیمه گذار این مدت تا حداکثر ۶ سال قابل افزایش است

ماده 27- قلمرو جغرافیایی پوشش: پوشش های این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است

ماده 28 – موارد پیش بینی نشده: موارد مسکوت در این قرارداد حسب مورد تابع قانون بیمه، عرف بیمه گری و سایر مقررات و قوانین جاری کشور می باشد.

خیر، خسارات ناشی از حیوانات وحشی از قبیل شیر، کروکودیل، سگ وحشی و ... به اشخاص ثالث تحت پوشش نمی باشد.

جهت حمایت از شما هموطن عزیز، شرکت بیمه سامان طرح ارزشمند بیمه مسئولیت مدنی شهروندی را به صورت انفرادی و خانوادگی ارائه داده است، در این بیمه نامه ، بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث (حقیقی با حقوقی) تحت پوشش قرار می گیرد، ضمن اینکه افراد خانواده به عنوان شخص ثالث محسوب نمی شوند.

با توجه به قوانین موجود، در بیمه مسئولیت مدنی شهروندی با توجه به موارد فسخ از طرف بیمه گذار و از طرف بیمه گر ، فسخ قرارداد برای شما هموطن عزیز امکان پذیر است.

با توجه به قوانین موجود و ضمن ارزش نهادن به هم وطنان عزیز، شخص ثالث در این بیمه نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی-کارگری استفاده کننده از خدمات حرفه ای و استفاده کننده از محصولات تولیدی را با بیمه گذار نداشته باشد و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا زیان مالی شود.
بنابراین این بیمه نامه خسارات ناشی از عملیات ساختمانی را شامل نمی شود.

از آنجایی که طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل فرد می باشد.
با توجه به موارد ذکر شده، شرکت بیمه سامان برای اولین بار در ایران، در راستای حمایت از هموطنان عزیز، اقدام به طراحی محصول بیمه ای فوق العاده جامع و کاربردی به نام بیمه مسئولیت مدنی شهروندی نموده است.
در این بیمه نامه، بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث (حقیقی با حقوقی) تحت پوشش قرار می گیرد.

خیر دوست عزیز، طرح بیمه مسئولیت مدنی شهروندی مشمول مسئولیت های حرفه ای افراد، مسئولیت های الزام آور و رانندگی و ... نمی باشد.

خیر، طبق شرایط عمومی موجود برای بیمه مسئولیت مدنی شهروندی، فحش و ناسزا، توهین به حریم شخصی و حقوقی دیگران در هر فضایی و حوادث ناشی از درگیری، نزاع و ضرب و شتم تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

بله، شما می توانید از طرح ارزشمند بیمه مسئولیت مدنی شهروندی نیز بهره مند شوید.
در صورتی که مسئولیت بیمه گذار هم زمان تحت پوشش سایر بیمه گران باشد، بیمه گر موظف است بر مبنای بیمه نامه تعهدات خودا ایفا نماید، سپس بیمه گذار می تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه گران به آن ها مراجعه نماید.

خیر دوست عزیز، در بیمه مسئولیت مدنی شهروندی، خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، صاعقه، باد شدید و دیگر موارد از این قبیل که بیمه گذار در ایجاد آن دخالتی ندارد، تحت پوشش نیست.

امیدوارم وضعیت پدر محترم بهبود یافته و در سلامتی کامل باشند، شما در انتخاب بیمارستان آزاد هستین.
شما یا باید ابتدا از طرف بیمه گر معرفی نامه بگیرید و در بیمارستان های طرف قرارداد جراحی کنید که صورت حساب بیمارستان اساس محاسبه هزینه های مورد تعهد است.
یا می توانید در بیمارستان مد نظر خودتون جراحی کنید و بعد از پرداخت هزینه، صورت حساب و مدارک پزشکی را به بیمه گر تسلیم کنید.

بله، طبق قوانین موجود در بیمه تکمیلی درمان، اعمال جراحی به منظور زیبایی تحت پوشش نیست مگر اینکه بر اثر وقوع حادثه باشد.

بیمه گذار باید حق بیمه تعیین شده رو یکجا و یا برابر شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت نماید. سهم بیمار در طرح های بیمه تکمیلی درمان 10% می باشد.

خیر، خسارت ناشی از مسئولیت فرد مثل مدیر ساختمان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی شهروندی نمی باشد. در این مورد شما می توانید از بیمه مسئولیت مدنی مدیران ساختمان ویژه این نمایندگی استفاده کنید که کلیه دغدغه های شما را بر طرف می نماید.

در قرارداد بیمه مسئولیت مدنی شهروندی خسارت هایی که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد تحت پوشش بوده و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافقات قبلی و گروهی است.

در صورتی که قرارداد از طرف بیمه گر یا بیمه گذار فسخ شود، حق بیمه مدتی که باقی مانده است، طبق تعرفه مصوب و آئین نامه های موجود تعیین شده و برگشت داده می شود.

دوست عزیز، ارائه دهنده این بیمه در ایران تنها شرکت بیمه سامان و نمایندگان آن می باشد.

بازگشت به بالای صفحه