رد کردن لینک ها

ناظر گاز

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و مجریان گاز

موضوع بيمه عبارت است از مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال مالکان، اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه نامه ادعا محور قرار مي گيرد .، بدين مضمون که چنانچه در طول مدت اعتبار اين بيمه نامه هرگونه ادعايي که عليه بيمه گذار مطرح گردد (مشروط به اين که ادعاي مطروحه مسبوق به سابقه نباشد و يا در زمان صدور اين بيمه نامه اتفاقي واقع و بيمه گذار از آن مطلع ولي هنوز بصورت رسمي ادعايي عليه وي مطرح نگرديده باشد) تحت شمول اين بيمه نامه مي باشد و در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع ذي صلاح قضايي بيمه گر با رعايت شرايط خصوصي و عمومي اين بيمه نامه و تا سقف تعهدات متعهد به جبران خسارت مي باشد

دانلود فرم پرسشنامه مجریان گاز
دانلود فرم پرسشنامه ناظرین گاز
بازگشت به بالای صفحه